Visie Goyergracht klaar voor besluitvorming

Burgemeester en wethouders van Eemnes leggen de kernrandvisie Goyergracht voor aan de gemeenteraad op 23 en 30 november aanstaande. In de week daarvoor, op woensdag 18 november, zijn grondeigenaren en belanghebbenden in het gebied uitgenodigd om kennis te nemen van de visie. Zij werden eerder betrokken om op basis van conceptschetsen aan te geven wat de waarde is van het gebied en welke mogelijkheden zij zien om de kwaliteit van het gebied te verbeteren.

Een kernrandzone, waartoe het gebied rond de Goyergracht wordt gerekend, is een overgangsgebied tussen de bebouwde kern en het landelijk gebied. Een gebied met verschillende functies. Zo vind je in het gebied woningen, agrarische percelen en natuurgebieden, maar ook hobbyboeren, bedrijvigheid en recreatie. Een aantal eigenaren in het gebied heeft plannen de activiteiten uit te breiden of iets anders te beginnen. Wethouder Herman Zoetman zegt hierover: “Wij willen als het enigszins kan in positieve zin meedenken met onze ondernemers. Daarbij is het wel belangrijk dat we samen afspraken maken over hoe we met het gebied omgaan. Anders loop je het risico dat het rommelig wordt. Door vooraf afspraken te maken en samen te werken aan verbetering van het gebied, willen we de bijzondere kenmerken van deze kernrand versterken. Hoe dat eruit komt te zien ligt vast in de kernrandvisie die de mogelijke ontwikkelingen beschrijft op een wijze die onlosmakelijk verbonden is met de kwaliteitsverbetering van het gebied.”

Ronde Eemnes in twee delen
De gemeenteraad van Eemnes behandelt het onderwerp in de Ronde van 23 en 30 november. De eerste avond voor eigenaren ten noorden van de Verlegde Laarderweg en de tweede voor de eigenaren ten zuiden daarvan. In de Ronde verkrijgen raadsleden – naast de stukken die zij al hebben – aanvullende informatie van inwoners, stakeholders of collegeleden. Dit gebeurt door het stellen van vragen. Belanghebbenden worden vooraf uitgenodigd voor deze Ronde. Er vindt tijdens deze vergadering geen discussie of politiek debat plaats. In de Ronde worden geen besluiten genomen.

Related posts