Grondwateroverlast, een grondige aanpak!

Je zult er maar last van hebben! Een groep inwoners van Eemnes ervaart ‘grondwateroverlast’.

Maar wat is dat precies? Is het erg als er af en toe wat water onder je woning staat? Of heb je pas echt recht van spreken als dit water gevolgen heeft voor de technische staat

van je woning of je gezondheid?

Dat wil het nieuwe college graag in kaart brengen en uitleggen. En vervolgens voor zover mogelijk ook doeltreffende maatregelen nemen. De gemeente is verplicht om zich

in te spannen om problemen door grondwater zoveel mogelijk te voorkomen. Onder aanvoering van wethouder Van Dalen wordt deze inspanningsverplichting momenteel

adequaat opgepakt.

Een grondige aanpak kost tijd. Een jaar lang moeten de grondwaterstanden worden gemeten om patronen, oorzaken en eventuele oplossingen in kaart te brengen. Kunnen

er op korte termijn al maatregelen genomen worden die helpen dan worden die natuurlijk niet nagelaten.

Zo gaan we de komende jaren te werk; waar nodig eerst gedegen (technisch) praktijkonderzoek en denken vanuit de gebruiker. Om overhaaste beslissingen, verkeerde

maatregelen of onnodige kosten te voorkomen. Deze aanpak hanteren we ook voor de Wakkerendijk/Laarderweg, de routes tussen de scholen en het Huis van Eemnes en

voor de te realiseren paardenroutes.

Andere zaken vragen geen onderzoek en kunnen wél snel opgepakt worden. Zoals het opfrissen van de wegmarkeringen zoals recent is uitgevoerd.

Wilt u meer weten over de aanpak van de grondwateroverlast dan bent u van harte welkom op de bewonersavond op dinsdag 27 november in het gemeentehuis!

 

Dennis Hagen, Fractie DorpsBelang

Related posts