Samen werken aan de toekomst

Voor sommige problemen is het nodig dat de gemeente steun krijgt van anderen of samenwerking moet zoeken. Denk bijvoorbeeld aan zaken als energietransitie, CO2-vermindering of duurzaamheid. Daar moet Eemnes samen met het Rijk, provincie en met de buurgemeenten in regioverband aan de toekomst werken en een bijdrage leveren. Deze problemen of uitdagingen zijn stuk voor stuk groter dan Eemnes alleen kan oplossen. Maar om te komen tot de beste oplossingen, hebben we uitdrukkelijk ook de inbreng van de inwoners nodig, want samen weten we meer!

Dat geldt des te sterker voor zaken die de gemeente wel helemaal, of zo goed als helemaal, zelf kan regelen. Denk daarbij aan het woningbouwprogramma. Wat wordt voor wie gebouwd? In de raadsvergadering van 28 januari wordt de Woonvisie van het college behandeld. Die Woonvisie kijkt naar een vrij beperkte periode, namelijk tot 2023. Maar iedereen weet dat de tijd tussen het eerste idee over woonwensen en het werkelijke wonen wel tien jaar kan bedragen. Daarom heeft VVD Eemnes een motie opgesteld waarin het college wordt gevraagd om een brede

kring van Eemnessers uit te nodigen om mee te denken over de langere termijn, de tijd ná 2023: hoe gaan we wonen mogelijk maken voor alle doelgroepen, voor starters, alleenstaanden, gezinnen en senioren? Ik schrijf dit stukje nog vóór de raadsbehandeling van de Woonvisie en onze motie. Maar wat de uitkomst ook wordt: weet dat VVD Eemnes blijft benadrukken dat uw inbreng gehoord gaat worden als het gaat over een voor ons allemaal zo belangrijke zaak als wonen!

Emil Schade,

Fractie VVD Eemnes

Related posts