Samenwerken aan een gezond en leefbaar Eemnes

Op dit moment wordt ons leven bepaald door het coronavirus. Je zou bijna denken dat er geen andere problemen meer spelen, maar helaas. De klimaatverandering is een wereldwijd probleem, met een weerslag, ook in Eemnes. Virus of geen virus.

Een van de grootste oorzaken van die klimaatverandering is de hoeveelheid stikstof in de atmosfeer. De oorzaken zijn velerlei, maar ook de intensieve veehouderij levert hier een flinke bijdrage aan. In de Landbouwvisie van provincie Utrecht wordt de gewenste toekomst voor de landbouw in 2050 beschreven. Een transitie van landbouw en natuurbeheer zijn daarin noodzakelijk. Dit vraagt om samenwerking waarbij de agrarische sector en andere betrokkenen samen stappen zetten. Dit zal ook gevolgen hebben voor de Eemnesser boeren.

Er gebeurt gelukkig al veel. De natuurwaarden in de prachtige Eemnesser polder worden ondersteund en gestimuleerd door boerenfamilies. Door weidebeheer is de vogelstand in de polder de afgelopen jaren toegenomen. De Eemnesser boeren zijn daar de grootste natuurbeheerders en daar mogen ze best trots op zijn.

Toch zijn we er nog lang niet. De teruglopende biodiversiteit is een onderwerp van grote zorg en verbetering daarvan is nodig, net als van het toenemende droogteprobleem. Verhoging van het waterpeil is dan onontkoombaar en dit kan botsen met het agrarisch belang.

We realiseren ons dat verbetering van de natuurwaarden en een economische bedrijfsvoering niet eenvoudig samengaan. Toch is het, voor de leefbaarheid op lange termijn, noodzakelijk. Wij koesteren de insteek van onze boeren. En willen in de komende jaren samen met hen verder werken aan een gezond en leefbaar Eemnes.

 

Fractie DorpsBelang

Related posts