De Historische Kring Eemnes vertelt

Alleen mannen mogen zwemmen in de Vaart?

Bij het doorzoeken van oude krantenartikelen viel mij mij een verslag op van de vergadering van de raad van Eemnes in juni 1934 over een onderwerp, waarvan je niet zou denken dat bespreking daarvan in de raad thuis hoort. Alhoewel…, in de raad komen -ook heden ten dage zaken aan de orde- die niet direct het hogere gemeentebelang betreffen, maar ook gaan over hele gewone zaken die spelen bij veel inwoners. Het verslag geeft een aardig inkijkje in wat de mensen toen bezig hield en in de toenmalige dorpspolitiek. Waar gaat het hier over?

In de betreffende zomerse vergadering van de raad wijst de voorzitter (= burgemeester) de raad op het volgende. De tekst hiervan is nagenoeg letterlijk overgenomen:

“ Momenteel wordt er veel in de Vaart gezwommen. De pachter van het grasgewas heeft hierover geklaagd en om die reden stelt hij voor het zwemmen daar te verbieden.

Raadslid Hagen reageert dat hij wel een stuk land beschikbaar wil stellen (verpachten) om er dan kleedhokjes te plaatsen. Hij vindt dit van groot gemeentebelang, ook omdat Eemnes geen natuurbad heeft.

De voorzitter antwoordt, dat Eemnessers heel weinig zwemmen. Burgemeester en wethouders hebben deze zaak lang en breed bekeken, maar zij zien geen oplossing.

Wethouder Stoutenburg zegt dat misschien 20 man uit Eemnes gaan zwemmen. Hij wil in ieder geval het zwemmen voor de dames verbieden, dan blijven de heren van zelf weg. Hij wil het zwemmen toelaten op vertoon van kaarten, die op het gemeentehuis verkrijgbaar zijn.

De voorzitter acht een dergelijke uitzondering niet te handhaven. Wanneer er klachten komen en hij maatregelen moet nemen, zal ook de raad in verzet komen.

Raadslid Van de Brink merkt op dat vrouwen uit Eemnes niet zwemmen. De mannen uit Eemnes zijn wel voorzichtig. Afgelopen zondag zijn er wel  500 van buiten Eemnes geweest om te zwemmen.

De gemeentesecretaris reageert dat de gemeente seizoenkaarten op het raadhuis beschikbaar wil stellen voor mannen uit Eemnes en omstreken, waarbij de voorzitter aanvult:  .. en Eemnessers van beiderlei kunne.

Hierop volgt geroep vanaf de publiek tribune: Nee, alleen mannen!

Raadslid Pas is voorstander de kaarten alleen beschikbaar te stellen voor mannen uit Eemnes, waarop de voorzitter toelicht, dat de Eem er ook nog is om te zwemmen.

Wethouder Stoutenburg stelt nogmaals voor om alleen kaarten uit te reiken aan mannen uit Eemnes. Op een vraag van de voorzitter wat te doen als vrouwen willen zwemmen reageert hij dat die zich ’s maandags wel wassen in de wasmachine (wastobbe)..

Wethouder Groen wil een algemeen verbod. Er zijn ook Eemnessers die onbehoorlijke dingen hebben uitgehaald.

Het voorstel van wethouder Stoutenburg om het zwemmen toe te staan op vertoon van kaarten, alleen verkrijgbaar voor mannen uit Eemnes, wordt nu aangenomen met 4 tegen 1 stemmen. Raadslid Hagen wilde buiten stemming te blijven, waarmee het voorstel dus was aangenomen!”.

Hoe dit verder zijn vervolg en uitwerking heeft gekregen hebben we helaas niet kunnen achterhalen. Ook is niet duidelijk of deze verbodsregeling om in de Vaart te zwemment later weer is ingetrokken. Zo niet, dan geldt het nog steeds!

Onderschrift foto:

Eemnesser Vaartsteeg – Fotograaf Jan de Bruijn

Related posts