Coalitieprogramma DorpsBelang en CDA:

‘Eemnes maken we samen op een vertrouwde manier!’

Op 2 mei is in een speciale raadsvergadering het coalitieprogramma van DorpsBelang en CDA gepresenteerd.

De titel van het programma is ‘Eemnes maken we samen op een vertrouwde manier!’. Hierbij is enerzijds het belang van bewonersparticipatie bij besluitvorming en anderzijds het

behoud van de dorpscultuur, landschappelijke waarden en geleidelijke groei het uitgangspunt.

De leden van beide partijen zijn tevreden met het onderhandelingsresultaat en hebben vertrouwen in een goede samenwerking voor de komende jaren. Opvallende punten in het programma zijn:

• Tegemoetkoming aan de grote woningbehoefte (met name sociale en betaalbare woningen voor starters en senioren) waarbij maximaal wordt ingezet om deze toe te wijzen aan de eigen inwoners van Eemnes.

• Ontlasten verkeer in het dorp door speciale voorzieningen voor het landbouwverkeer, brug over de vaart en verbinding via Stachouwerweg, zwaar vrachtverkeer via de singels en planologisch vastleggen rondweg van de Zuidersingel naar de Eikenlaan. 

• Energietransitie met focus op isolatie, energiebesparing en zonnepanelen op daken en perspectief op (ultra)diepe geothermie als regionale oplossing voor een collectief warmtenet.

• Bij het sociaal domein wordt ingezet op transformatie en betaalbaarheid om de financiële problemen als gevolg van nieuwe besparingen bij de centrale overheid zoveel mogelijk aan te

pakken.

Het financieel perspectief is beperkt. Weliswaar is de begroting voor de periode 2022 – 2025 sluitend. Echter gezien de onzekerheid omtrent de inkomsten uit Den Haag wordt naast het coalitieprogramma deze periode beleidsarm gehouden. Want een zelfstandig Eemnes begint bij een solide financiële huishouding en sluitende meerjarenbegroting.

Fractie van DorpsBelang

Related posts